Variabel

Data e lindjes

Census i Popullsisë dhe Banesave / Pyetësori Individual / 2011

Përkufizimi
Data në të cilin është lindur personi.
Përkufizimi operacional
Dita e lindjes
Ky variabël është gjithashtu i disponueshëm në regjistrat e mëposhtëm (1)
Krye