Variabel

Qytet

Census i Popullsisë dhe Banesave / Pyetësori Individual / 2011

Përkufizimi
Mund të identifikohet në një nga këto mënyra: (a) një vendbanim urban ( koncepti morfologjik) (b) një njësi funksionale (c) entitet juridik ( koncept administrativ)
Përkufizimi operacional
Nëse personi ka një vend fiks pune (me adrese fikse), jo në shtëpi, duhet të specifikohen kodi i rrethit dhe emri i qytetit apo fshatit ku vendi i punës është i lokalizuar.
Krye