Variabel

Qytet

Census i Popullsisë dhe Banesave / Pyetësori Individual / 2011

Përkufizimi
Mund të identifikohet në një nga këto mënyra: (a) një vendbanim urban ( koncepti morfologjik) (b) një njësi funksionale (c) entitet juridik ( koncept administrativ)
Përkufizimi operacional
Kodi i qytetit/fshatit të vendbanimit të mëparshëm
Krye