Variabel

Profesioni

Census i Popullsisë dhe Banesave / Pyetësori Individual / 2011

Përkufizimi
Profesioni i referohet llojit të punës që kryen një person në punë, pavarësisht organizatës apo ndëmarrjes ku punon. Lloji i punës përshkruhet nga detyrat kryesore në punë.
Përkufizimi operacional
Kodifikimi behet nga pershkrimi ne pyetjen 29.
Vlerat
Ky variabël është gjithashtu i disponueshëm në regjistrat e mëposhtëm (2)
Krye