Variabel

Muaji

Census i Popullsisë dhe Banesave / Pyetësori Individual / 2011

Përkufizimi
Periudha kohore prej 28/31 ditesh Secila nga dymbëdhjetë periudhat,në të cilin një vit është i ndarë
Përkufizimi operacional
Muaji i lindjes
Popullata
Nermarrjet Aktive te cilat jane baze per TVSH
Krye