Variabel

Viti

Census i Popullsisë dhe Banesave / Pyetësori Individual / 2011

Përkufizimi
Periudha kohore prej 365 ditësh. Data e shprehur në terma kumulative që nga fillimi i vitit, nganjëherë referuar të dhënave si kumulative.
Përkufizimi operacional
Viti i lindjes
Ky variabël është gjithashtu i disponueshëm në regjistrat e mëposhtëm (1)
Krye