Variabel

Aktiviteti Ekonomik

Census i Popullsisë dhe Banesave / Pyetësori Individual / 2011

Përkufizimi
Një aktivitet ekonomik ndodh kur burime të tilla si mallrat kapitale, puna, teknikat e prodhimit ose produktet ndërmjetës janë të kombinuara për të prodhuar mallra ose shërbime specifike. Kështu, një aktivitet ekonomik është i karakterizuar nga një kontribut i burimeve, një proces i prodhimit dhe një prodhim i produkteve ( mallra ose shërbime).
Krye