Variabel

Bërthamë familjare

Census i Popullsisë dhe Banesave / Pyetësori Individual / 2011

Përkufizimi
Një bërthamë familjare përcaktohet si dy ose më shumë persona të cilët jetojnë në të njejtën NjEF dhe që janë të lidhur si burrë e grua (ose partner që bashkëjetojnë) dhe/ose si një prind me fëmijë. Ne mund të themi që një bërthamë familjare është: Një çift me fëmijë, që jetojnë në të njejtën NjEF dhe që nuk kanë familje të tyre që jeton në këtë NjEF. Një çift pa fëmijë. Një prind i vetëm me fëmijë që jetojnë në të njejtën NjEF dhe që nuk kanë familje të tyre që jeton në këtë NjEF.
Krye