Variabel

Bashki/komunë

Census i Popullsisë dhe Banesave / Pyetësori Individual / 2011

Përkufizimi
Bashkia ose komuna sipas ndarjes administrative të territorit.
Përkufizimi operacional
Kodet e Identifikimit: kod dyshifror i rrethit, kod dyshifror i bashkisë/komunës, kod kater shifror per ZC dhe kodi tre shifror për të koduar ndërtesën. Këto kode kopjohen nga harta e zonës së censusit.
Krye