Variabel

Rrethi

Census i Popullsisë dhe Banesave / Pyetësori Individual / 2011

Përkufizimi
Ndarje territoriale e disa shteteve, duke formuar nje njësi lokale administrative. Rrethi është një zonë e një shteti apo qyteti, në veçanti e karakterizuar nga një tipar apo aktivitet specifik.
Përkufizimi operacional
Kodet e Identifikimit: kod dyshifror i rrethit, kod dyshifror i bashkisë/komunës, kod kater shifror per ZC dhe kodi tre shifror për të koduar ndërtesën. Këto kode kopjohen nga harta e zonës së censusit.
Vlerat
Krye