Variabel

Rrethi

Census i Popullsisë dhe Banesave / Pyetësori Individual / 2011

Përkufizimi
Ndarje territoriale e disa shteteve, duke formuar nje njësi lokale administrative. Rrethi është një zonë e një shteti apo qyteti, në veçanti e karakterizuar nga një tipar apo aktivitet specifik.
Përkufizimi operacional
Kodi i rrethit të vendbanimit të mëparshëm
Vlerat
Krye