Variabel

Frekuenca e udhëtimit në punë

Census i Popullsisë dhe Banesave / Pyetësori Individual / 2011

Përkufizimi
Frekuenca e udhëtimit nga vendbanimi i zakonshëm drejt vendit të punës.
Përkufizimi operacional
Frekuenca e lëvizjeve drejt vendit të punës ku personi harxhon pjesën më të madhe të kohës së punës gjatë javës së referencës (apo për një javë tipike nëse gjatë javës së referencës personi nuk ka punuar).
Vlerat
Krye