Variabel

Tipi i vendit te punes

Census i Popullsisë dhe Banesave / Pyetësori Individual / 2011

Përkufizimi
1. personi ka një vend fiks pune (me adrese fikse), jo në shtëpi. 2. personi punon kryesisht në shtëpi ose në fermën ku banesa është e lokalizuar. 3. personi nuk ka vend fiks pune dhe nuk raporton/ paraqitet çdo dite në një adresë fikse, për shembull, një person që punon në ndërtim, një hidraulik, një shitës në rrugë, një punonjës i rastit që punon në vende të ndryshme gjatë javës së referencës etj.
Vlerat
Krye