Variabel

Vendi i punes

Census i Popullsisë dhe Banesave / Pyetësori Individual / 2011

Përkufizimi
Vendndodhja e vendit të punës është zona gjeografike në të cilën një person i punësuar aktualisht bën punën e tij / saj.
Përkufizimi operacional
Vendi i punës kryesore është “Në Shqipëri” apo “Jashtë shtetit”.
Vlerat
Krye