Variabel

Statusi profesional

Census i Popullsisë dhe Banesave / Pyetësori Individual / 2011

Përkufizimi
Personat që janë në punësim, kanë një nga statuset e mëposhtme: 1. I punësuar me pagë 2. I vetëpunësuar me të punësuar kundrejt një page 3. I vetëpunësuar pa të punësuar kundrejt një page ( punon për llogari të vet ose i pavarur) 4. Punëtor pa pagesë në biznesin e familjes
Përkufizimi operacional
Statusi profesional në punën kryesore.
Vlerat
Krye