Variabel

Gatishmëria për të filluar punë në dy javë

Census i Popullsisë dhe Banesave / Pyetësori Individual / 2011

Përkufizimi
Variabli kyç për të përcaktuar nëse personi është i papunë ose joaktiv: personat që kërkojnë punësim të paguar duhet të jenë menjëherë të disponueshëm për punë në mënyrë që të konsiderohen si të papunë. Është gjithashtu një ndryshore kryesore për klasifikimin e personave nën-punësim.
Përkufizimi operacional
Gatishmëria për të filluar brenda dy javëve pasardhëse, nëse do të kishte gjetur një punë në javën e 24 deri në 30 Shtator,
Vlerat
Ky variabël është gjithashtu i disponueshëm në regjistrat e mëposhtëm (1)
Krye