Variabel

Arsyet për mos kërkim pune

Census i Popullsisë dhe Banesave / Pyetësori Individual / 2011

Përkufizimi
Variabli është përdorur për të përcaktuar pozicionin e personave joaktivë në lidhje me tregun e punës.
Përkufizimi operacional
Ka disa lloje arsyesh të mundshme se përse njerëzit nuk kanë kërkuar punë: nxënësit dhe studentët janë të angazhuar me studimet (alternativën 1), shtëpiak-et/ët mund të mos gjejnë kohën për punësim (alternativën 2), pensionistët (alternativën 3), njerëzit e sëmurë apo të lënduar dhe të paaftë për
Vlerat
Ky variabël është gjithashtu i disponueshëm në regjistrat e mëposhtëm (1)
Krye