Variabel

Kërkimi për punë

Census i Popullsisë dhe Banesave / Pyetësori Individual / 2011

Përkufizimi
Kërkimi për punë ose për ngritjen e një biznesi përfshin aplikimet tek punëdhënësit, regjistrimin në një agjenci punësimi, kërkimin në sheshet e punës, ndihmën e kërkuar nga miqtë ose të afërmit, kërkimin për tokë, ndërtesa, pajisje ose burime financiare për të ngritur një biznes, ose aplikimin për marrjen e lejeve dhe liçensave për fillimin e një aktiviteti.
Përkufizimi operacional
Kërkimi për punë ose për ngritjen e një biznesi gjatë muajit Shtator 2011.
Vlerat
Krye