Variabel

Statusi i punësimit në javën e referencës

Census i Popullsisë dhe Banesave / Pyetësori Individual / 2011

Përkufizimi
Informacioni që synohet të merret nga kjo pyetje, shërben për të përcaktuar në se një person ka punuar apo jo në javën e referencës.
Përkufizimi operacional
Pyetja 22 ka për qëllim të marrim informacion nëse një person ka punuar ose jo në javën kalendarike para datës 1 Tetor, qoftë dhe për një orë.
Vlerat
Krye