Variabel

Lidhja me personin e referencës

Census i Popullsisë dhe Banesave / Pyetësori Individual / 2011

Përkufizimi
Kodi që tregon lidhjen e personave në familje me personin e referencës.
Vlerat
Ky variabël është gjithashtu i disponueshëm në regjistrat e mëposhtëm (1)
Krye