Variabel

Besimi Fetar

Census i Popullsisë dhe Banesave / Pyetësori Individual / 2011

Përkufizimi
Fesë i referohemi si një bashkësi besimesh ose praktikash, të cilat shpesh përfshijnë njohjen e një qënieje madhore ose hyjnore, fuqie ose principi, sipas të cilës njerëzit urdhërojnë sjelljen gjatë jetës si në anën praktike dhe atë morale
Përkufizimi operacional
I perket ose jo nje besimi fetar
Krye