Variabel

Etnia

Census i Popullsisë dhe Banesave / Pyetësori Individual / 2011

Përkufizimi
Etniciteti është bazuar në një kuptim të përbashkët të origjinës historike dhe territoriale (rajonale, kombëtare) të një grupi etnik ose komuniteti si dhe karakteristikave të veçanta kulturore: gjuha dhe/ose feja dhe/ose zakone specifike dhe mënyra e jetës.
Përkufizimi operacional
I perket nje grupi ose nuk do te pergjigjet.
Vlerat
Krye