Variabel

Gjuha amtare

Census i Popullsisë dhe Banesave / Pyetësori Individual / 2011

Përkufizimi
Gjuha amtare është përcaktuar si gjuha e parë e folur në fëmijëri në shtëpi.
Përkufizimi operacional
Kodi i gjuhes amtare.
Krye