Variabel

Lindje të gjalla

Census i Popullsisë dhe Banesave / Pyetësori Individual / 2011

Përkufizimi
Numri i lindjeve të gjalla. Një lindje e gjallë është çdo fëmijë i cili ka lindur dhe ka dhënë shenja jete qoftë edhe për pak kohë, minuta apo orë.
Krye