Variabel

Vështirësi në komunikim

Census i Popullsisë dhe Banesave / Pyetësori Individual / 2011

Përkufizimi
Niveli korrespondues i vështirësisë në komunikim(t’i kuptojë të tjerët apo ta kuptojnë/ të japë dhe të marrës informacion
Vlerat
Krye