Variabel

Vështirësi në të mbajturit mend,në përqëndrim apo marrje vendimesh

Census i Popullsisë dhe Banesave / Pyetësori Individual / 2011

Përkufizimi
Niveli korrespondues i vështirësisë në të mbajturit mend,në përqëndrim apo marrje vendimesh
Vlerat
Krye