Variabel

Vështirësi në ecje, ngjitje shkallësh

Census i Popullsisë dhe Banesave / Pyetësori Individual / 2011

Përkufizimi
Niveli korrespondues i vështirësisë në ecje, ngjitje shkallësh
Vlerat
Krye