Variabel

Vështirësi në dëgjim

Census i Popullsisë dhe Banesave / Pyetësori Individual / 2011

Përkufizimi
Niveli korrespondues i vështirësisë në dëgjim.
Vlerat
Krye