Variabel

Vështirësi në shikim

Census i Popullsisë dhe Banesave / Pyetësori Individual / 2011

Përkufizimi
Niveli korrespondues i vështirësisë në shikim.
Vlerat
Krye