Variabel

Numri i viteve të shkollimit të përfunduar

Census i Popullsisë dhe Banesave / Pyetësori Individual / 2011

Përkufizimi
Numri i viteve të shkollimit i referohet viteve shkollore të cilat kanë përfunduar në mënyrë të suksesshme, dhe jo numrit të viteve që i janë dashur personit për të kryer shkollën. Vitet e përsëritura në arsim nuk duhet të numërohen.
Krye