Variabel

Niveli më i lartë i shkollimit të kryer.

Census i Popullsisë dhe Banesave / Pyetësori Individual / 2011

Përkufizimi
Niveli më i lartë i arsimit të përfunduar me sukses nga individi. Ky klasifikim fillon nga ‘pa diplomë’ e deri në nivelin më të lartë, atë të doktoraturës.
Vlerat
Ky variabël është gjithashtu i disponueshëm në regjistrat e mëposhtëm (1)
Krye