Variabel

Vijueshmëri në shkollë

Census i Popullsisë dhe Banesave / Pyetësori Individual / 2011

Përkufizimi
Kjo pyetje lidhet me arsimin zyrtar.
Përkufizimi operacional
Është duke ndjekur ndonjë shkollë
Vlerat
Krye