Variabel

Shkruan dhe Lexon

Census i Popullsisë dhe Banesave / Pyetësori Individual / 2011

Përkufizimi
Di të shkruajë dhe të lexojë.
Vlerat
Krye