Variabel

Arsye e kthimit

Census i Popullsisë dhe Banesave / Pyetësori Individual / 2011

Përkufizimi
Arsyeja kryesore e kthimit
Vlerat
Krye