Variabel

Ka jetuar ndonjëherë jashtë shtetit për më gjatë se një vit?

Census i Popullsisë dhe Banesave / Pyetësori Individual / 2011

Përkufizimi
Ka jetuar ndonjëherë jashtë shtetit për më gjatë se një vit?
Vlerat
Krye