Variabel

Ka ndryshuar Qytetin/Fshatin ose shtetin e vendbanimit

Census i Popullsisë dhe Banesave / Pyetësori Individual / 2011

Përkufizimi
Ka ndryshuar Qytetin/Fshatin ose shtetin e vendbanimit të zakonshëm të paktën një herë që nga koha e Censusit në Prill 2001
Vlerat
Krye