Variabel

Vendbanimi i zakonshëm

Census i Popullsisë dhe Banesave / Pyetësori Individual / 2011

Përkufizimi
Vendbanimi i zakonshëm nënkupton vendin ku një person normalisht kalon periudhën ditore të pushimit, pavarësisht mungesës së përkohshme për qëllim argëtimi, pushimi, vizita tek miqtë apo të afërmit, pune, trajtim mjekësor apo pelegrinazh fetar.
Përkufizimi operacional
Vendndodhja e vendbanimit të fundit të zakonshëm përpara ardhjes në vendbanimin aktual.
Vlerat
Krye