Variabel

Vendbanimi i zakonshëm

Census i Popullsisë dhe Banesave / Pyetësori Individual / 2011

Përkufizimi
Vendbanimi i zakonshëm nënkupton vendin ku një person normalisht kalon periudhën ditore të pushimit, pavarësisht mungesës së përkohshme për qëllim argëtimi, pushimi, vizita tek miqtë apo të afërmit, pune, trajtim mjekësor apo pelegrinazh fetar.
Përkufizimi operacional
Vendbanimi në Censusin e kaluar më 1 prill 2001. Kjo pyetje i referohet periudhës së Cesusit të mëparshëm të vitit 2001, është pikërisht një moment për të cilin personat do të mbajnë mend se ku kanë jetuar.
Vlerat
Krye