Variabel

Arsyeja e mungesës nga vendbanimi i zakonshëm

Census i Popullsisë dhe Banesave / Pyetësori Individual / 2011

Përkufizimi
Kjo pyetje është për ata persona të cilët janë përkohësisht në mungesë.
Vlerat
Krye