Variabel

Vendndodhja

Census i Popullsisë dhe Banesave / Pyetësori Individual / 2011

Përkufizimi
Vendndodhja në momentin e regjistrimit
Përkufizimi operacional
Vendndodhja në momentin e censusit (nata 30 shtator-1 tetor) Momenti i Censusit: mesnata e 30 Shtatorit-1 Tetorit – është pika deçizive në kohë, në të cilin censusi përcakton popullsinë e Shqipërisë.
Vlerat
Krye