Variabel

Shtetësia

Census i Popullsisë dhe Banesave / Pyetësori Individual / 2011

Përkufizimi
Lidhja e veçantë ligjore mes një individi dhe shtetit të tij ose të saj, e fituar nga lindja qoftë nëpërmjet një deklarate, zgjedhje, martesës ose mjete të tjera në përputhje me legjislacionin kombëtar.
Përkufizimi operacional
Personi është pa shtetësi.
Ky variabël është gjithashtu i disponueshëm në regjistrat e mëposhtëm (2)
Krye