Variabel

Vendlindja

Census i Popullsisë dhe Banesave / Pyetësori Individual / 2011

Përkufizimi
Vendlindja është vendi i rezidencës i nënës në momentin e lindjes.
Përkufizimi operacional
Vendlindja: Në Shqipëri apo Jashtë shtetit Ky variiabël lidhet me pjesën e parë të pyetjes 5 tek pyetësori individual.
Vlerat
Krye