Variabel

Statusi civil

Census i Popullsisë dhe Banesave / Pyetësori Individual / 2011

Përkufizimi
Statusi civil është statusi martesor i përcaktuar me ligj.
Vlerat
Ky variabël është gjithashtu i disponueshëm në regjistrat e mëposhtëm (1)
Krye