Variabel

Gjinia

Census i Popullsisë dhe Banesave / Pyetësori Individual / 2011

Përkufizimi
Gjinia i referohet karakteristikave biologjike dhe psikologjike qe identifikojne meshkujt dhe femrat. Koncepti aplikohet kur të dhënat duhet të kategorizohen sipas gjinisë. Përgjithësisht ky variabël bazohet në një listë kodesh. Aplikohet jo vetem njerëzve por edhe kafshëve dhe organizmave të tjerë të gjallë.
Vlerat
Krye