Variabel

Mosha

Census i Popullsisë dhe Banesave / Pyetësori Individual / 2011

Përkufizimi
Intervali i kohës mes lindjes dhe kohës së tashme. Për të rriturit dhe fëmijët, mosha zakonisht matet në vite, ndërkohë që për foshnjet ose fëmijët shumë të ri, matet në muaj, javë, ditë, orë ose minuta jetë (si të jetë më e përshtatshme). Mosha mund të shprehet si numër, si p.sh. 25 vjeç ose si interval si p.sh. "ndërmjet 25 vjeç dhe 29 vjeç" ose "6 deri në 11 muaj".
Përkufizimi operacional
Mosha llogaritet nga informacioni i marrë për ditën, muajin dhe vitin e lindjes në pyetësorin individual në pyetjen 3: "Kur keni lindur?" Mosha këtu matet në vite.
Ky variabël është gjithashtu i disponueshëm në regjistrat e mëposhtëm (1)
Krye