Variabel

Kodi i njësisë ekonomike familjare (NJEF)

Census i Popullsisë dhe Banesave / Pyetësori Individual / 2011

Përkufizimi
Një njësi ekonomike familjare i referohet një personi ose një grupi personash të cilët banojnë së bashku në një banesë dhe ndajnë një ekonomi pjesërisht ose plotësisht të përbashkët.
Përkufizimi operacional
Kodi i Njësisë Ekonomike Familjare (Kod statistikor)
Ky variabël është gjithashtu i disponueshëm në regjistrat e mëposhtëm (1)
Krye