Variabel

Orët aktuale të punës

Census i Popullsisë dhe Banesave / Pyetësori Individual / 2011

Përkufizimi
Orët aktuale të punuara në javën e referencës janë orët që personi shpenzon në aktivitete pune. Përfshin orët e të gjithë të punësuarve me kohë të plotë, të pjesshme dhe praktikantët.
Përkufizimi operacional
Numri gjithsej të orëve të punës gjatë javës, 24 deri në 30 Shtator, që kanë kryer në atë javë në punën kryesore, e cila është puna në të cilën personi ka punuar më shumë orë.
Ky variabël është gjithashtu i disponueshëm në regjistrat e mëposhtëm (2)
Krye