Regjister

Anketa Strukturore e Ndërmarrjeve / ASN

Informacion ne lidhje me regjistrin
Statistikat strukturore të ndërmarrjeve kanë si qëllim të tregojnë strukturën e ndërmarrjeve sipas aktiviteteve ekonomike nëpërmjet të dhënave bazë.Treguesit paraqiten për aktivitetet ekonomike gjithsej, sipas degëve dhe sipas madhësisë së ndërmarrjeve. Baza ligjore përbëhet nga Ligji Nr. 17/2018 për Statistikat Zyrtare dhe Programi i Statistikave Zyrtare për periudhën 2017-2021.
Informacion ne lidhje me variantin
Statistikat strukturore të ndërmarrjeve mbulojnë aktivitetet Industri, Ndërtim, Tregti dhe Shërbime (me disa përjashtime), të paraqitura sipas Nomenklaturës se Veprimtarive Ekonomike, NVE Rev.2. Ato përshkruajnë strukturën ekonomiko-financiare të ndërmarrjeve në nivel vendi, sipas degëve të ekonomisë dhe sipas madhësisë së ndërmarrjeve. Klasifikimi i ndërmarrjeve sipas madhësisë është bërë sipas numrit të të punësuarve (matur si të punësuar me kohë te plotë). Më poshtë do të aksesoni databazën statistikore për ASN:http://databaza.instat.gov.al/pxweb/sq/DST/START__EE/
Krye