Regjister

Anketa Strukturore e Ndërmarrjeve

Informacion ne lidhje me regjistrin
Statistikat strukturore të ndërmarrjeve kanë si qëllim të tregojnë strukturën e ndërmarrjeve sipas aktiviteteve ekonomike nëpërmjet të dhënave bazë.Treguesit paraqiten për aktivitetet ekonomike gjithsej, sipas degëve dhe sipas madhësisë së ndërmarrjeve. Baza ligjore përbëhet nga Ligji Nr. 17/2018 për Statistikat Zyrtare dhe Programi i Statistikave Zyrtare për periudhën 2017-2021.
Krye