Regjister

Tregtia e Jashtme / Eksport/Import

Informacion ne lidhje me regjistrin
Statistikat e tregtisë së jashtme të mallrave përfshijnë të dhëna mbi tregtinë ndërmjet Shqipërisë dhe pjesës tjetër të botës. Informacioni statistikor është i një rëndësie thelbësore për ekonominë shqiptare dhe politikat ekonomike, si dhe për analizën e zhvillimeve të tregut të mallrave individuale.
Informacion ne lidhje me variantin
Eksportet-Janë në përgjithësi mallra të destinuara tek një vend i tretë, të vendosura nën regjimin doganor, të përpunimit pasiv, të rieksportuara për t'ju nënshtruar përpunimit aktiv. Importet-Janë në përgjithësi mallra që vijnë nga një vend i tretë dhe të vendosura direkt në magazinat e ruajtjes, nën procedurat doganore të lejimit për qarkullim të lirë, për përpunim aktiv ose për përpunim nën kontrollin doganor. Të dhënat për Eksport-Importet mund ti gjeni në linkun më poshtë: http://databaza.instat.gov.al/pxweb/sq/DST/?rxid=738707c2-00ac-4c38-9959-87eb47dcda74
Krye